Gita soc. a Canazei passo San Pellegrino 18-25 Agosto 2012

foto di gruppo

a pranzo

passo Giau

Passo San Pellegrino